HISTORIE DOMOVA POKOJNÉHO STÁŘÍ V KOSTCE

 

  Dům č.p. 39 v Libošovicích je farní budovou. Ještě po válce byla obývána duchovním správcem zdejšího kostela sv. Prokopa. V roce 1950 byl dům zabrán komunistickým režimem. V restituci po roce 1989 došlo k navrácení pozemku a budovy zpět do vlastnictví římskokatolické církve.  

                 

  Římskokatolická farnost v Sobotce se rozhodla objekt trvale využít pro účely sociální a charitativní. S nápadem přišli pan děkan Maryška a paní Libuše Kollová, která v Sobotce působila t.č. jako pečovatelka.  

  V roce 1992 založili v Sobotce Oblastní Charitu se souhlasem Litoměřické diecéze a tím získali právní subjektivitu pro zajištění její činnosti. Na počátku bylo nutné provést adaptaci budovy pro cílovou skupinu seniory. Po téměř roční přestavbě se záměr podařilo dokončit a dům mohl být uveden do provozu. 10.srpna 1993 vysvětil litoměřický biskup Mons. Dr. Josef Koukl první budovu penzionu.

                   

Během krátké doby našlo svůj nový domov 11 žen. Staraly se o ně dvě pečovatelky, geriatrická sestra, účastník civilní služby, a v neposlední řadě sama paní ředitelka Kollová. V této skladbě penzion fungoval téměř 3 roky. Během provozu vyvstala potřeba rozšířit služby.

Na místě staré hospodářské budovy vznikl 10.října 1996 nový pavilon. Poskytl ubytování dalším ženám, mužům a manželským párům. Vznikl zde tak zvaný ošetřovatelský pokoj, v němž jsou zaměstnanci schopni postarat se o svého obyvatele, který by podle vžitých kritérií, přecházel do domova důchodců. Případně ho mohou nechat odejít ze života v prostředí jemu známém, za doprovodu svého ošetřujícího personálu, rodiny a přátel. Bylo vytvořeno lepší zázemí pro zaměstnance : ošetřovna, kde má pravidelně ordinaci i lékař, šatna a dva byty pro zaměstnance, které zároveň umožnily permanentní odbornou pomoc obyvatelům.

V následujícím roce se začalo s přestavbou podkroví ve staré budově. Vznikly zde dvě kanceláře, kaple pro bohoslužby s dominantou vitrážovaného okna se znakem Charity a dvě garsoniéry pro obyvatele. Velkou pomocí bylo postavení výtahu, který pohodlně přepraví i vozíčkáře. Ve stavebních pracích se pokračovalo přestavbou jídelny a adaptaci dvora v krásnou zahradu, sloužící pro potěchu oka, příjemné posezení a k využití volného času. Od roku 1996 dochází k průběžnému zkvalitňování poskytovaných služeb našim klientům. Upravila se pracovní doba, péče je pro klienty dostupnější, vytvořil se systém aktivizace obyvatel.

Postupně se došlo k závěru, že je nutné přejít z typu služeb Penzionu na statut Domova pokojného stáří. V průběhu roku 2002 se na tomto záměru podílel nejen zřizovatel zařízení, ale i přímí pracovníci ošetřovatelského procesu a sami klienti. Jedním z důležitých prvků bylo zprovoznění celodenního stravovacího systému pro podporu zdravé výživy a ke spokojenosti všech těch, kteří jej budou užívat. Začátkem roku 2003 se přešlo na statut Domova pokojného stáří. Znamenalo to velkou změnu pro nás, jako poskytovatele služeb, ale i pro obyvatele. Tuto změnu jsme však chápali jako nezbytnou, Provoz kuchyně rozšířil své služby i pro místní obyvatele Libošovic a blízkého okolí i další potenciální zájemce. V dnešní době cítíme potřebu spojování služeb v Mikroregionu Český Ráj. Za tímto účelem jsme zahájili jednání o koncepci komunitního plánování. V něm chceme najít jednu z možností jak tyto služby pro cílovou skupinu seniorů upřesnit, sjednotit, zkvalitnit a nabídnout veřejnosti.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

podpořte nás svým nákupem

Věděli jste, že provoz našich služeb můžete podpořit nákupem na internetu? A přitom nezaplatíte ani o korunu navíc.

 

 Více informací naleznete zde: Givt

Děkujeme