3. prosince 2020 Naše články

INFORMACE O MOŽNOSTI NÁVŠTĚV

..

V návaznosti na karanténní opatření a mimořádná opatřeními MZ ČR č. j. MZDR 14597/2021-1/MIN/KAN a č. j.: MZDR 14599/2021-1/MIN/KAN  stanovuji od pondělí 12. dubna 2021do odvolání níže uvedená pravidla pro návštěvy DPS Libošovice

Každý návštěvník je povinen předem se telefonicky domluvit na návštěvě se soc. pracovnicí Rytinovou 724 548 659 v pracovních dnech od 8,00-15,00 hodin.

Osoby vstupující na návštěvu mohou vykonat návštěvu za těchto dalších podmínek:

 • vyplní dotazník ve všech bodech
 • splní požadavek, že návštěvu můžeme dovolit (viz. níže)
 • maximálně ve dvojici u jednoho uživatele
 • při vstupu si vydezinfikují ruce
 • po dobu návštěvy používají osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, který si přinesou nepoužitý nebo, který zakoupí od Domova (1 ks za 30,-Kč), s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.
 • v případě návštěv uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje režimová opatření (respirátor, změřená teplota, vyplněný dotazník a návštěva max. ve dvojici).

Tato pravidla jsou závazná pro všechny návštěvy uživatelů Domova. V případě jejich nerespektování může být návštěva vykázána z areálu DPS Libošovice.

Návštěvu lze dovolit, pokud navštěvující osoba (i děti!!):

1)  absolvovala nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad vystavený laboratoří, odběrovým centrem nebo praktickým lékařem (přípustná je i SMS)

nebo

2)  v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad

nebo

3)  má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19,

Návštěvní doba pro tyto osoby, které doloží doklady dle bodu 1, 2, 3 je denně v době 13.00 – 17.00 hod.

nebo

 • Podrobí se před zahájením návštěvy POC testu (antigennímu testu) na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2, a to s negativním výsledkem v termínech, které personální kapacita domova dovolí

Postup pro návštěvníky, kteří se budou nechávat testovat před návštěvou zdr. sestrou Domova

 • Zájemce o návštěvu si rezervuje termín provedení antigenního testu u soc. pracovnice (724 548 659 v pracovních dnech od 8,00-15,00)
 • Na návštěvu se dostaví dle dohody a včas, zdravotní sestra testuje Po – Pá (13.00-16.00 vždy v celou hodinu), So-Ne nebo ve svátek (vždy v 13.00)
 • Vyčká před hlavním vchodem do budovy na výzvu k odběru vzorku na test
 • Před odběrem vyplní informovaný souhlas s provedením testu
 • Po odběru odejde ven před hlavní vchod a vyčká na výsledek testu (cca 10 minut), mezitím vyplní dotazník ve všech bodech
 • Po sdělení negativního výsledku testu si vydesinfikuje ruce a v průběhu celé návštěvy je povinen mít řádně nasazený respirátor min. FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu
Zdůrazňujeme, že Domov pokojného stáří není povinen testování návštěv provádět, jde o vstřícnost rodinám a snahu zajistit kontakt pro naše uživatele. Organizování nás stojí mnoho úsilí a značné náklady. Zdravotní sestry nemůžeme uvolňovat pro účely testování návštěv kdykoli. Žádáme proto rodiny o shovívavost, včasnou rezervaci a také její využití, klidné vyčkání na absolvování všech procedur, které nám byly uloženy vládou a ústředními orgány státní správy.

Děkujeme za pochopení

Bc. Denisa Samková, DiS.

Tel. : 602 166 584

Bc. Denisa Samková DiS.

ředitelka OCH Sobotka
Tel.: 493 571 156 E-mail: Z.As9Z2kWfxy.Z4WHlBl5da7YanBZd54Ys