Kontakty

Terénní program Most naděje

Tel.: 774 608 811
Vodňanská 375, Prachatice, 383 01
Vedoucí služby: Dana Vidlášová - vedoucí
Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc s administrativními úkony , pomoc při řešení problémů souvisejících bydlením, pomoc s orientací v sociálním systému institucí
Fakultativní služby:

Doprava služebním automobilem – tato služba se poskytuje za úhradu poplatku dle platného ceníku služby a pouze v případech, kdy klient nemá jinou možnost dopravy (například veřejnou dopravu) k vyřízení úředních záležitostí.

Poslání služby

Most naděje je terénní program, který poskytuje všechny základní činnosti dané § 69 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách jak jednotlivcům, tak i rodinám na území Prachaticka a Vimperska. Identifikátor: 371074.

Jeho posláním je vyhledávat a pomáhat lidem, kteří jsou přímo ohroženi ztrátou bydlení v důsledku nízkých příjmů na hranici chudoby. Dále se věnujeme i lidem, kteří žijí odlišným způsobem života či jejich chování vede k jejich odmítnutí ze strany sousedů či veřejnosti (například osoby po výkonu odnětí svobody, osoby či rodiny žijící ve vyloučených lokalitách, etnické menšiny). Cílem služby je vyhledávat tyto osoby či rodiny a pomáhat jim minimalizovat důsledky jejich chování, aby mohli žít svůj život bez závislosti na druhých či na sociálním systému, dokázali si vyřídit své záležitosti svépomocí a zůstat ve svém domově a být přijímáni blízkým okolím a veřejností.

 

Rozsah služby – poskytované činnosti

Most naděje poskytuje následující základní činnosti:

  • základní poradenství - poskytuje potřebné informace přispívající k řešení nepříznivé sociální situace. Týká se to především výkladu a pomoci s porozuměním práv i povinností vyplývajících ze zákonů naší republiky, seznámení s možnou pomocí a podporou, která by mohla napomoci vyřešení dané situace, seznámení s důsledky neřešení své situace.
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – v rámci této činnosti se snažíme pomoci klientovi získat samostatnost a schopnost orientace ve společenském prostředí. Můžeme doporučit a zprostředkovat kontakt na odborná pracoviště a jednotlivé úřady a instituce (např. psycholog, psychiatr, právník, matrika, katastrální úřad, sociální odbor na městském úřadě, občanská poradna), specializované služby (jako knihovny a různé půjčovny), ale také pomoc a podpora při hledání zaměstnání, bydlení.
  • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - pomoc se zaměřuje na poskytnutí podpory při hledání a řešení aktuální situace klienta, vždy s ohledem na možnosti klienta (finanční, zdravotní, sociální apod.). Zaměřujeme se na to, aby klient byl schopen samostatně si vyřídit osobní a úřední záležitosti, v případě, že z nějakého důvodu není schopen, hledáme možnosti, jak můžeme pomoci my. Do služby také zahrnujeme doprovod na úřady a pomoc při jednání s úředníky či při složitých jednáních nebo v situacích, které jsou pro klienta ohrožující či psychicky náročné (například jednání u soudu, na policii, …). Činnost obsahuje i podporu a pomoc v situacích, kdy klient nemá či dostatečně nevyužívá možnosti pomoci dané mu zákony, nebo v situacích, které ohrožují klienta či jeho děti jako je například rozdělení rodiny v důsledku rizikového způsobu života.

 

 

Organizace

Seznam lidí

Marie Švingerová, DiS. - sociální pracovnice
Mgr. Dana Marková - ředitel
Dana Vidlášová - vedoucí
Petr Malík - administrativní pracovník
Mgr. Ivana Ondrišová - sociální pracovnice